2017 YILI FAALİYET RAPORU

T.C.

ÇAMAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 YILI

FAALİYET RAPORU

ÇAMAŞ BELEDİYESİ

MECLİS KARARIDIR

KARAR  TARİHİ        : 03/04/2018

KARAR NO’SU          : 8

MECLİS BAŞKANI    : Özgür ÇITIR.

ÜYELER                    :Ahmet SÜNNÜ,Dursun MERT,Halit HATİPOĞLU,Hüseyi KARİP, İsmail ÇELİK

                                       İsmet ÇELİK,MehmetYAZICI, MuratÇAKIR, MusaUYGUN, Şenel UFAK

                                                                                                                                                   

BULUNMAYAN ÜYELER: Şenel UFAK

            Gündemin 2.maddesi 2017 yılı faaliyet raporlarının görüşülmesi:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince Hazırlanan ve Belediyemizin 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasındaki bir önceki 2017 yılına ait Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.

Faaliyet Raporunun görüşülerek Meclisce gerekli kararın alınması hususundaki talebe istinaden yapılan görüşme ve oylama neticesinde aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

 

KARAR

               Belediyemizin 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Mecliste görüşülmesi ile ilgili hazırlanıp, Başkanlık Makamı  tarafından Meclise sunulan Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve oylanması neticesinde;

          Belediyemizin 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasındaki faaliyet raporu;

 

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

 

               Belediyemiz kaynaklarını etkili bir şekilde planlayarak ve verimli kullanarak   Hizmetlerin sınırsız olduğu günümüzde, hizmetlerimizi yıllara bölerek, planlı,programlı ve projeli bir şekilde yapmaya özen ve itina göstereceğiz. Malumunuzdur bazı projelerin tamamlanması zaman ve maliyet gerektirmektedir.

          Şeffaflık ve hesap verebilirlilik ilkelerinin gereği; Harcama Yetkilisi olarak tarafımca görevlendirilecek gerçekleştirme görevlilerimiz tarafından bir yıl boyunca yapılan faaliyetler  raporla ortaya konularak, yapılan faaliyet sonuçlarının verimli ve detaylı olarak değerlendirilmesi yapılacaktır.

          Bundan sonra ayrım yapmadan herkese hizmet edeceğiz. Kapılarımızı her kesimden, her yaştan  insana açık tutup, halkımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak. Çamaş’ın kurum ve kuruluşları ile ortak hareket edeceğiz. Yapacağımız işbirliğinden ortaya çıkacak gücün Çamaş’a çok şeyler kazandıracağına inanıyoruz.

 

 

         

Artık Çamaş’ta yepyeni bir dönem başlamıştır. Halkımızdan aldığımız yetki ile hep birlikte Çamaş’a hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşayacağız. Meclis üyelerimiz, birim müdürlerimiz, memurlardan işçisine tüm belediye çalışanlarımızla Çamaş adına önemli ve kalıcı hizmetler yapacağımıza inanıyorum.

         2017 yılı faaliyetlerini sizlerin destek ve önerilerinizle gece ve gündüz yerine getirmeye özen gösterdik. Belediyemizin geçtiğimiz çalışma dönemine ait çalışma raporunu siz değerli meclis üyelerinin takdir ve görüşlerinize sunarken bu güne kadar yaptıkları hizmetlerle gecesini ve gündüzünü Çamaş için harcayan tüm çalışma arkadaşlarıma, bize daima destek veren Çamaş halkına ayrı ayrı ve içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla.                                                                          

                                                                                                            Alahitdin GİDEN

                                                                                              Çamaş Belediye Başkanı


1 – GENEL BİLGİLER

A – MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz; Çamaş halkının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, yerel ve ortak kamu hizmetlerini halkın belirlediği öncelikler içerisinde ve katılımcı yöntemlerle sunan örnek bir belediye olmaktır.

Vizyonumuz; Belediyemiz sınırları içinde yaşayan vatandaşların refah ve mutluluğunu sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin sunulmasında sürekliliği, kaliteyi ve çağdaşlığı yakalamaktır.

B – YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

03.07.2005 Kabul Tarihli ve 13.07.2005 tarihinde Resmi Gazete’ yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 07.12.2004 tarihli 5272 Sayılı Belediye Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

MADDE 14.- Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve denetler.

Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

 

 

 

Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar.

Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

 

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, Atıksu ve hizmet karşılığı alacakların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; Atıksu ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

 

 

 

 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde taşınmaz malları almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, yat limanı ve mezbaha kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmi beş milyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların, anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

 

Belediyeye tanınan muafiyetler

MADDE 16.- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Belediyeler, Belediye Kanunu ile kendilerine tanınan hak, yetki ve imtiyazları ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat ve yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla kullanır.

 

 

 

 

 

C – İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1 – FİZİKSEL YAPI

            Belediyemize ait  375x3=1125 M2  3 katlı hizmet binası,200X2=440m2 2 katlı kademe binası ve 391X2=782 M2 2 katlı düğün salonu mevcuttur.

 

ÇAMAŞ BELEDİYESİ ARAÇ TABLOSU

NO

PLAKA

KULLANAN BİRİM

ARACIN CİNSİ

MODEL

DURUMU

1

52 DT 808

FEN İŞLERİ

HİZMET ARACI

2010

FAAL

2

52 EH 222

FEN İŞLERİ

HİZMET ARACI

2000

FAAL

3

52 DK 305

FEN İŞLERİ

KAMYON

1991

FAAL

4

52 EK 725

FEN İŞLERİ

BMC KAMYON

2001

FAAL

5

52 K 4362

FEN İŞLERİ

BMC KAMYON

2005

FAAL

6

52 DD 092

FEN İŞLERİ

HİZMET ARACI

2009

FAAL

7

52 AK 408

FEN İŞLERİ

JEEP

1969

FAAL

8

52 EL 741

FEN İŞLER

ÇÖP KAMYONU

2011

FAAL

9

 

FEN İŞLERİ

CATARPILLER GREYDER

1981

FAAL

10

 

FEN İŞLERİ

ESKAVATÖR

2005

FAAL

11

 

FEN İŞLERİ

SİLİNDİR

2006

FAAL

12

 

FEN İŞLERİ

LASTİKLİ KEPÇE

1976

FAAL

13

 

FEN İŞLERİ

PALETLİ KEPÇE

1977

FAAL

14

 

FEN İŞLERİ

YÜKLEYİCİ KAZICI

2009

FAAL

15

 

FEN İŞLERİ

JCB BEKO LODER

2015

FAAL

16

52 K 4125

FEN İŞLERİ

ÇÖP KAMYONU

1997

FAAL DEĞİL

17

52 AZ 203

FEN İŞLERİ

KAMYON

1987

FAAL DEĞİL

18

52 SA 153

FEN İŞLERİ

HİZMET AEACI

2007

FAAL

 

 

 

 

 

 

 

2 – ÖRGÜT YAPISI

BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE MECLİSİ             BELEDİYE ENCÜMENİ

                                                                      YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                      MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  

                                                                      FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                                                                        ZABITA 

3 – BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

             Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yoğun ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Belediyemizde Bilgi Edinme Birimi mevcut olup, halkın bilgi edinme  başvuruları sağlıklı  bir şekilde  cevaplanmaktadır.

4 – İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet Memurları, 4857 sayılı İş Kanununa tabi  İşçi personel istihdam edilmektedir.

657 s. Ve 4857 s. Kanuna Tabi

DOLU KADRO

BOŞ KADRO

TOPLAM

MEMUR

6

50

56

İŞÇİ

5

 23

28

TOPLAM

11

                  73

84

 

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İşçi Statüsüne Geçirilme başlıklı 41. maddesi gereği ÇAMAŞ BELEDİYESİ PERSONEL LİMİTED ŞİRKETİ’nde işçi kadrosuna 02.04.2018 tarihi itibari ile  6 Adet personelin ataması yapılmıştır.

5 – SUNULAN HİZMETLER

Belediyemiz başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere, diğer kanunlar ve ikincil mevzuatları ile tevdi edilen sosyal, ekonomik, sağlık, kültürel, çevre ve çevre sağlığı, eğitim, sosyal ve ekonomik dayanışma, temizlik, zabıta, kontrol ve denetim, turizm, trafik, imar ve kentleşme, bilgi sistemleri, sanat, gençlik ve spor ile evlendirme hizmetleri başta olmak üzere ilçenin mahalli müşterek nitelikte olup diğer kanunlarla yasaklanmamış tüm ihtiyaç ve istekleriyle ilgili olarak hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerin sunumunda başta ulusal kalkınma planı olmak üzere belediyemiz stratejik planı ve bütçe hedef ve imkanları esas alınmaktadır.

 

 

 

6 – YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Çamaş Belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Başkan; belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, ilçenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak, belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak, kanunla belediyeye verilen görev ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak, Çamaş belediyesinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, belediye bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak, belediyenin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak, yetkili organların kararını almak şartıyla, belediye adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî mercilerde Çamaş belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek, belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek, gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden belediye görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak görevlidir.

Çamaş belediye başkanı belediye meclisinin başkanı olup, aynı zamanda Çamaş  Belediye meclisinin doğal üyesidir.,

Belediye meclisi, Çamaş belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur.

Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.      İlçenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.

 

 

 

 

 

 

Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.

Belediyemizde iç denetim yapılmaktadır. Yapılan denetimler, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsamaktadır.   İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır.    

Belediyemizde Belediye Başkanlığı’na  ait bir denetim birimi mevcut değildir. İdari denetim hiyerarşik olarak başkan ve birim amirleri tarafından yürütülmektedir. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

Dış denetim ise Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır.

Stratejik yönetim ve planlama ile performans yönetimi, hizmetler kapsamında yürütülen bütçeleme çalışmaları, muhasebe, kesin hesap ve raporlama ile harcama sürecindeki iç kontrol görevi ise Mali Hizmetler Müdürlüğü ile 5018 sayılı Kanun çerçevesinde harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ve muhasebe yetkilisi tarafından yürütülmektedir.

Ayrıca her yıl belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturmaktadır. Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

 

 

2 – AMAÇ VE HEDEFLER

A – İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

          Belediye sınırlarımızda yaşayan vatandaşların refah ve mutluluğunu sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin sunulmasında süratliliği, kaliteyi ve çağdaşlığı yakalamaktır.

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

          Belediyemizin temel politikası bireylerin çıkarları yerine, toplumun menfaatlerini ön planda tutarak, siyaset yerine hizmet üreterek Çamaş’ın alt ve üst yapısı tamamlanmış, çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe olması için çalışmalar yapmaktır.

3-FAALİYETLERE İLİŞİKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

4-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A – ÜSTÜNLÜKLER

1-Yazı İşleri Müdürlüğü

-Belediye yönetiminin desteği

-Belediyemizin idari yapısı

-Deneyimli müdürlük personeli olması

-Birimler arası işbirliği, güvenirlilik ve gerçekçilik

-Belediye Meclisi ve Encümeninin birlik, beraberlik ve uyumluluğu ile azimli oluşları

-Hedef kitle ile yakın irtibat

-Uzman kişilerden alınan destek

 

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü

-Hizmetlerimizde yasalara uyulması.

-Deneyimli müdürlük personeli olması.

-Yolsuzluk, ayrımcılık ve benzer sebeple soruşturma, kovuşturma olmamaktadır.

 

3-Fen İşleri Müdürlüğü

- Deneyimli  personelin bulunması

-Yeniden yapılanmanın ilçemizin ihtiyaçlarına uygun yapılması.

-Birimimiz faaliyetlerinde düzenlenen ihalelere katılımın olması.

-Hizmet götürülecek alanların personelimiz tarafından iyi bilinmesi.

-Personelin koordineli ve uyumlu çalışması gerekmektedir.

-Uygulama faaliyetlerimizin tüm mevcut durum ve sorun analizlerinin farkında olunması. 

 

 

 

 

 

4-Kademe Hizmetleri

-Kademede yapılan faaliyetler sıkı bir şekilde takip edilmektedir.

6-Zabıta Hizmetleri

Belediye Başkanımızın ve Belediye Yönetiminin kararlı ve üretken kararları,

Yönetim desteğinin olması

Şehrimizi çok iyi tanımamız ve sorunlarını bilmemiz

Kanun ve yönetmeliklere göre çalışmalarımızı yürütmemiz.

Personelimizde ekip ruhunun oluşması.

 

 

B – ZAYIFLIKLAR

1-Yazı İşleri Müdürlüğü

-Hizmet içi eğitimin yetersizliği

-Personel Yetersizliği

-Kalifiye personel sayısın yetersiz olması.

-Bilgisayar ve diğer teknolojik alt yapı donanımının yetersiz oluşu.

-Personel giderinin toplam gider içindeki oranının yüksek oluşu.

-Personelin mevzuatı uygulamada karşılaştığı sorunlar ve bu konuda yeterli eğitime    katılamaması.

-Yönetici nitelikte personelin yetişememesi.

-Sürekliliği sağlanmış eğitim bilinci ve getirilerinin oluşamaması.  

 

Belediye Kanunun 49. maddesinin 8. fıkrası “Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.” Hükmüne amirdir.

Bu itibarla;

·       İhdas edilen Norm çerçevesinde personel alımı yapılamaması,

·       Personel istihdam politikasının yanlışlığı,

·       Temel birimlerde çalışanların eğitim ve araştırma eksikliği,

·       Yaygın bir teşkilat yapısına sahip olunmasının getirdiği personel talebi ve bunu karşılayamaması.

 

 

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü

-Personel yetersizliği ve sürekli değişen mevzuatları takip edilmemesi.

-Vergi ve genel bütçe dışı gelirlerimizin az olması.

-Para cezaları ve takipli alacakların tahsilatında güçlük çekilmektedir. 

-Alacak takibinde 6183 Sayılı Kanun dışında bilgilendirme ve propaganda tekniklerinden faydalanılamamaktadır.

3-Fen İşleri Müdürlüğü

-Araç, gereç ve teçhizatın yeterli olmaması

-İlçemiz coğrafi yapısının geniş ve zorlu bir arazi olması.

-Teknik personelin yeterli olmaması

-Plan ve proje hazırlanmasında, kontrol hizmetlerinde görev alacak kalifiye personel sayısının yetersizliği.

-İş makinelerinin sayılarının azlığı .İşçi  sayısının  yetersiz  ve  yetişmiş  saha  eleman  sayısının  az  olması veya  hiç  olmaması.

-Ekonomik yetersizlikler , ödemelerde  meydana  gelen  gecikmeler.        

-Altyapı yetersizliği

-Uzman, yeterli ve yetkili teknik personelin olmayışı

-Yerel yönetimlerin maddi kaynaklarının yetersiz oluşu

-İmar planı ve Kadastronun sayısal olmayışı

-Düzenli bir arşiv sisteminin olmaması ve bilgisayar ortamına aktarılamaması

-Hizmet içi eğitim eksikliği

- Arazi ölçümlerinde kullanılacak araç, gereç bulunmamaktadır. ( Nivo,GPS,Total Station v.s)

4-Kademe Hizmetleri

-Belediyemiz bünyesinde kademe servisi bakım – onarım bölümü yoktur.

-Gerek duyulan bakım atölye ve ekipmanlarının hemen hemen hiç biri yoktur.

-İhtiyaç olan işlerin büyük çoğunluğu hizmet alımı ile belediye dışında yaptırılmaktadır. Bakım onarım giderleri artmaktadır.

-Depo ve depocu personel olmadığı için hemen hemen hiçbir malzeme stokta tutulmamaktadır, dolaysıyla sürekli olarak satın alma işlemi yapılmaktadır. Buda gereksiz zaman ve kırtasiye israfına yol açmaktadır.

5-Zabıta Hizmetleri

-Görev ve sorumluluğumuzun geniş, yetkilerimizin dar olması. Kadrolu zabıta personelimizin bulunmaması.

C – DEĞERLENDİRME

               Çamaş’ın kalkınması ve gelişmesi için, Çamaş halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek amacıyla belediyemiz kaynakları rasyonel kullanılmıştır. Hizmetlerin halka en yakın birimlerde verilmesi sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

5-ÖNERİ VE TEDBİRLER

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2017 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Çamaş Belediyesi 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu)                                                                                                                                                               

Sezai ÖZTÜRK                                                                                                                                                                           Mali Hizmetler Müdürü

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Çamaş Belediye Başkanlığı 2017 Yılı  Faaliyet Raporu)

 

                                                                                                        Alahitdin GİDEN

                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI FAALİYET RAPORU

 

1 – YAPI İŞLERİ

 

1.   Belediyemiz fen işlerince 2017 yılında  14 adet yapı ruhsatı ve 10 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmemiştir.

 

2– PROJE VE İHALE İŞLERİ

1. Çamaş ilçesine ait 1/5000 nazım imar ve 1/1000 uygulama imar planı  yapımı işi için İller Bankası ile görüşmeler yapılmış olup, Büyükşehir  Belediyesinden yetki alınarak İller Bankasına işin yapılması için yetki verilmiştir. Zemin incelemesi için sondaj yerleri belirlenmiş olup yüklenici firma çalışmalarını tamamlamıştır.

2.  2017 yılına ait akaryakıt ve madeni yağ ürünleri alımı ihalesi yapılmıştır.

 

 

3 – YOL VE SU İSALE HATLARI YAPIM-BAKIM İŞLERİ

 

            İlçemize ait mahallelerimizde 0-25mm ve orman malzemesi kullanılarak aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

 

1.         Çavuşbaşı Mahallesinde yol çakıllaması yapılarak 2018 yılı için birinci kat sathi

             kaplamaya hazırlanmıştır.

2.         Danışman Mahallesinde yol çakıllaması yapılmıştır.

3.         Sucuali Mahallesinde yol çakıllaması yapılmış, yol genişletme  çalışmaları başlamış ve

           devam etmektedir.

4.         Gümüşlü Mahallesinde yol çakıllaması yapılmıştır.

5.         Kemalpaşa Mahallesi yol çakıllaması yapılmıştır. Büyükşehir marifeti ile 1.kat sathi

            kaplama yapma çalışması yapılmıştır.

6.         Sarıyakup Mahallesinde yol çakıllaması yapılmıştır. 2018 yılı için birinci kat sathi

            kaplamaya hazırlanmıştır.

7.         Kestaneyokuşu Mahallesinde yol çakıllaması yapılmıştır.

8.         Sakargeriş Mahallesi yol çalışması ve çakıllaması yapılmıştır.

9.         Uzunali Mahallesinde yol çakıllaması yapılmıştır.

10.       Yenimahalle’de yol çakıllaması yapılmıştır.

11.       Burhangüneyi mahallesinde çakıllama yapılmıştır.

12.       Budak mahallesinde çakılama yapılmıştır.

13.       Giden mahallesinde yol çakılaması yapılmıştır.

14.       Akköy Mahallesi yol çakıllaması yapılmıştır.        

15.       Akpınar Mahallesi yol çakıllaması yapılmıştır.

16.       Örmeli Mahallesi yol çakıllaması yapılmıştır.

17.       Söken mahalesi yol çakıllaması yapılmıştır.

18.       Saitler mahallesinde yol çakıllaması yapılmıştır.

19.       Tepeli mahallesi yol çakıllaması yapılmıştır. 

20.       Sakargeriş Çayırlıkırığı- Akköy Mahallesi bağlantı yolu yapılmıştır.

21.       Giden Mahallesi- Akköy Mahalle bağlantı yolu yapılmıştır.

22.       Kasımoğlu ve Domşu dereleri içmesuyu drenajları yapılmıştır.

 

 

 

 

4 – YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR

1.         Karla mücadele çalışmaları yapılmıştır.

2.         Mülkiyeti belediyemize ait Budak Mahallesi 284 ada 3 parseldeki mesire alanının kiraya

            verilmesi ihalesi yapılmıştır.

3.         Çamaş kanyonu için DSİ  Rüsubat yapısı için ihale yapmış ve sözleşmeye bağlamıştır.

            Kültür İl Müdürlüğü ve Belediyemizin çalışmaları devam etmektedir.

4.         Taşoluk Mahallesi 116 ada 9,14,15,16,17  parseller imar planında konut alanı olarak

           ayrılan yerin kamulaştırması yapılarak Belediye Hizmet Alanı ve Meydan olarak

          Kamulaştırması yapıldı.

5,      İlçemiz Sakargeriş mahallesi açık halı saha yapılması ihalesi yapıldı.

6.     Taşoluk Mahallesi 101 ada 79 parsel üzerindeki kafeterya ve 108 ada 78 parsel

            üzerindeki kafeteryaların kiraya verilmesi ihalesi yapıldı.

7.         İlçemizde muhtelif halde bulunan okullarda düzenlemeler yapılarak mahallelerde 

           kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.

8.         Yürüyüş yolu kullanıma açılmıştır.

9.         Mevcut Şehir Stadyumuna tribün yapıldı.

 

5- YAPILACAK ÇALIŞMALAR

1.         Kapalı Spor salonu yapımı. Hazine  tarafından spor salonunun yapılması için ön tahsis

            verildi. Kapalı spor salonu yapımına başlandı.

2.         Sanayi sitesi yapılması için ilçemizdeki müteşebbislerce yer seçim komisyonu oluşturuldu.

4.         12 Km. BSK asfalt, 6 Km. birinci kat asfalt, 500mt. Beton yol, 41 km. stabilize yol, 5 km.

            onarım, 140 km. kanal temizliği ve 140 km. reglaj yapılması planlanmaktadır.

ZABITA MEMURLUĞUNUN 2017 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

 

1-     2017 yılı içinde 10 adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.

2-     Seyyar satıcıların pazar yerinde yer belirlenmesi, seyyar gıda satışı yapanlara satamayacakları gıdaların bilgilendirilmesi yapıldı.

3-     Cadde Sokak ve çevremizin  temizlik takibi yapılarak, gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

4-     Zabıta memurluğuna sevk edilen yazılar ile ilgili yazışmalar yapıldı.

5-     İlan ve duyuru ile ilgili gerekli ilan Zabıt varakaları hazırlanmış bununla ilgili yazışmalar yapılmıştır

6-     2017 yılı içerisinde tören alanlarının tertip düzen, ses ve protokol düzeni sağlanmıştır.

7-     4207 sayılı “Tütün ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” kapsamında komisyon üyeleri ile birlikte gerekli denetimler yapıldı.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017 YILI FAALİYET RAPORUDUR..

1-     2017 yılı içinde belediyemizde 13 adet meclis toplantısı yapılmıştır.

2-     2017 yılı içinde  60 adet encümen kararı alınmıştır.

3-     Belediye meclisi toplantıları ile ilgili zamanından önce üyelere davetiye çıkartılmış olup, meclis ve encümen tarafından alınan kararlar süresi içinde hazırlanarak defterlerine işlenmiş ve ilgili servislere ulaştırılmıştır.

4-     Terfisi gereken personellerin durumu belediye başkanı ile görüşülerek sonuçlandırılmıştır.

5-     a-) 2017 yılı içinde belediyemize gelen 1004 adet yazı gelen yazılar 

            defterine kayıt edilmiştir.

      b-) 2017 yılı içinde belediyemizden giden 900 adet yazı giden yazılar 

            defterine kayıt  edilmiştir.

6-      Belediye başkanı tarafından havale edilen evraklara gününde cevap  verilmiştir

7-     2017 yılı içinde belediyemize evlendirme işlemleri için müracaat eden 56 çiftin evlenme akdi yapılmıştır.

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017 YILI FAALİYET RAPORUDUR.

 

1-     2017 yılı bütçemiz 5.433.380,00-TL’dir

2-     2017 yılı giderimiz 3.724.487,52-TL olarak gerçekleşmiştir.

3-     2017 yılı gelirimiz  3.281.182,05-TL olarak gerçekleşmiştir.

4-  2017 yılında   2.185.772,25-TL bütçe içi aktarma yapılmıştır.   

5-  2017 yılında     107.639,84-TL Emlak Vergisi tahsilatı yapılmıştır.

   6-  2017 yılında   1.748.690,65-TL İller Bankası Payı gerçekleşmiştir.

 

             Yukarıda bölümlerde maddeler halinde açıklanan ve Belediye Başkanı Alahitdin GİDEN   tarafından meclise sunulan bir önceki 2017 yılına ait faaliyet raporları belediye meclisince oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

             5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol 41.maddesinin ilgili fıkralarına göre hazırlanan yukarıda yazılı olduğu şekilde 17 sayfadan ibaret olan faaliyet raporu sayfa sayfa,satır satır okunmuş ve okunduğu şekli ile kabul edilmesine,Faaliyet raporunun İçişleri Bakanlığına,Sayıştay Başkanlığına gönderilmesine  karar verilmiştir.  

NOT:Faaliyet Raporunun görüşülerek oylanması sırasın da Meclis Başkanlık görevi 2.Meclis Başkan Vekili Özgür ÇITIR tarafından yürütülmüştür.

 

Meclis Başkanı                                Katip Üye                                       Katip Üye    

Özgür ÇITIR                                  İsmet ÇELİK                             Musa UYGUN

Meclis 2.Başkan Vekili

 

 

Copyrigt © 2019 T.C. Çamaş Belediyesi ®